Common mistakes at first certificate... and how to avoid them

Ký hiệu xếp giá
428.24 T236
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Mô tả
64tr ; 21 cm
ISBN
9780521520621
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, lỗi
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes mistakes in using : when or if; have or have got; Must or have to; Can, could, couldn't or be able to; Say or tell; Make or do; Like or as; Good or well; Hope and wish; Still, yet or already; Very, too or enough...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000983  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4035