When good people behave badly: What will you do?

Ký hiệu xếp giá
658.304 5 W556
Dewey
658.304 5
Xuất bản
Boston: Harvard Business School Press, 2004
Mô tả
175tr ; 21 cm
ISBN
9781591395041
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
employees
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Bob's meltdown; A question of character; What a star-What a jerk; When your star performer can't manage; Do something-He's about to snap; When salaries aren't secret.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001089  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5776