Collins COBUILD business vocabulary in practice

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 R636
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Glasgow: HarperCollins Publishers, 2006
Mô tả
248tr ; 24 cm
ISBN
9780007190232
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, kinh doanh, từ vựng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the changing world; business and businesses; global trading; sustainable deveopment; production; sales; business performance; finance; marketing; increasing sales; customer service; services; managers; employees.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001021  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 12998