Quản trị cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.7406 Qu-L
Dewey
005.7406
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1997
Mô tả
554tr ; 23cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về tập tin và CSDL Chương 2: Một số vấn đề phần cứng và hệ điều hành Chương 3: Cấu trúc DL và các phương pháp truy xuất Chương 4: Hệ quản trị CSDL Chương 5: Khái niệm và kiến trúc hệ quản trị CSDL Chương 6: Thiết kế CSDL khái niệm Chương 7: Quá trình chuẩn hóa Chương 8: Thiết kế CSDL vật lý Chương 9: CSDL quan hệ và ngôn ngử SQL Chương 10: Cài đặt CSDL quan hệ Chương 11: Cài đặt CSDL quan hệ trên máy PC Chương 12: Người sử dụng và CSDL quan hệ Chương 13: SQL và lập trình viên Chương 14: CSDL mạng Chương 15: CSDL cây phân cấp Chương 16: Các đề tài đặc biệt trong CSDL
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000897  Còn  Rỗi          
100000898  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1188