Experiments in plant tissuse culture

Ký hiệu xếp giá
581.0724 D642e 1995
Dewey
581.0724
Xuất bản
3. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995
Mô tả
256tr ; 23 cm
ISBN
9780521478922
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book incules: background information, experimental: callus and callus-derived systems, culture of organs and organized systems, isolated cells, supplementary topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001709  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13834