Security for Microsoft Visual Basic.NET

Ký hiệu xếp giá
005.8 R6595
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2003
Mô tả
396tr ; 24 cm
ISBN
9780735619197
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Security, Microsoft Visual Basic.NET
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of contents: Part I: development techniques: encryption, role-based authorization, code-access security, ASP.NET authentication, securing web applications - Part II: ensuring hack-resistant code: application attacks and how to avoid them, validating input, handling exceptions, testing for attack-resistant code - Part III: deployment and configuration: securing your application for deployment, locking down windows, internet information services, and .NET, securing databases - Part IV: enterprise-level security: ten steps to designing a secure enterprise system, threats-analyze, prevent, detect, and respond, threat analysis exercise, future trends.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001694  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3403