Ten deadly marketing sins: signs and solutions

Ký hiệu xếp giá
658.8 K87
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004
Mô tả
152tr ; 22 cm
ISBN
9780471650225
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: your company is not sufficiently market focused and customer driven; your company does not fully understand its target customers; your company needs to better define and monitor its competitors; your company has not properly managed its relationships with its stakeholders; your company in not good at finding new opportunities; your company's marketing planning process is deficient; your company's product and service policies need tightening; your company's brand-building and communication skills are weak; your company is not well organized to carry on effective and efficient marketing; your company has not made maximum use of technology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001654  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5710