Firewall architecture for the enterprise

Ký hiệu xếp giá
004.6 P748
Dewey
004.6
Xuất bản
1. - New York: Wiley, 2002
Mô tả
481tr ; 24 cm
ISBN
9780764549267
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Firewall
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: business transformation, IT security, and introduction to the firewall; TCP/IP technology for the internet and intranet; threats in networks; elements of a firewall system; concepts of firewall systems; firewall systems and encryption; authentication procedures; evaluating firewall solutions; pratical use of firewall systems; firewall security policy; special issues related to firewall systems; theoretical foundations of firewall systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001652  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3850