An introduction to database systems

Ký hiệu xếp giá
005.74 D2329
Dewey
005.74
Xuất bản
8. - Boston: Pearson/Addison Wesley, 2004
Mô tả
983tr ; 23 cm
ISBN
9780321197849
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
database systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Part I: preliminaries: an overview of database management; database system architeture; an introduction to relational databases; an introduction to SQL - Part II: the relational model: types; relations; relational algebra; relational calculus; integrity; views - Part III: database design: functional dependencies; futher normalization; semantic modeling - Part IV: transaction management: recovery; concurrency - Part V: further topics; optimization; missing information; type inheritance; distributed database; decision support; temporal database; logic-based databases - Part VI: objects, relations, and XML: objects databases; object/relational databases; the world wide web and XML.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001650  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14725