MS Visual Basic 6.0 - Quản trị cơ sở dự liệu

Ký hiệu xếp giá
005.362 068 VB
Dewey
005.362 068
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
206tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu: Tổng quan về Visua Basic 6.0 Bài 1: Tập tin số liệu Visua Basic 6.0 Bài 2: Vấn tin bằng SQL Bài 3: Thiết kế và sử dụng Form Bài 4: Hiệu đính - nâng cấp Form Bài 5: Thân thiện hóa các Form Bài 6: Thiết kế và sử dụng Report Bài 7: Tạo hàm người dùng Bài 8: Tạo Query nền cho Report Bài 9: Tạo Table nền cho Report Bài 10: Sử dụng DataBound Grid Bài 11: Sử dụng MDI Form Bài 12: Giả lập One - To - Many Bài 13: Tồn quỹ - Tồng kho Bài 14: Theo dõi công nợ Bài 15: Tạo ứng dụng .EXE
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001112  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3992