Data structures and problem solving using C++

Ký hiệu xếp giá
005.133 W431
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Reading, Mass.: Addison Wesley, 2000
Mô tả
879tr ; 24 cm
ISBN
9780201612509
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data structures, C++
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Part I: objects and C++: arrays, pointers, and structures; objects and classes; templates; inheritance; design patterns; - Part II: Algorithms and building blocks: algorithm analysis; the standard template library; recursion; sorting algorithms; randomization; - Part III: applications: fun and game; stacks and compilers; utilities; simulation; graphs and paths; - Part IV: implementations: stacks and queues; linked lists; trees; binary search trees; hash tables; a priority queue: the binary heap; Part V: advanced data structures: splay trees; merging priority queues; the disjoint set class.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001670  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5620