Microsoft SQL server 2005 stored procedure programming in T-SQL & .NET

Ký hiệu xếp giá
004.36 S9579
Dewey
004.36
Xuất bản
1. - San Francisco: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
664tr ; 23 cm
ISBN
9780072262285
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft SQL server
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: the SQL server 2005 environment and tools; stored procedure design concepts; basic transact-SQL programming constructs; functions; composite transact-SQL constructs: batches, scripts, and transactions; error handling; special types of stored procedures; views; triggers; user-defined functions; fundamentals of CLR stored procedure development; CRL functions and triggers; CRL database objects advanced topics; advanced stored procedure programming; debugging; source code management; database deployment; security; stored procedures for web search engines; interaction with the SQL server environment; Appendix: naming conventions stored procedure compilation, storage, and reuse; data types in SQL server 2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001641  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7275