Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội

Ký hiệu xếp giá
344.597 NG527KH
Dewey
344.597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
1497tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày: bộ luật lao động của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi bổ sung ngày 2-4-2002); những quy định về việc làm, học nghề và hợp đồng lao động; những quy định về tiền lương; những quy định chung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; những quy định về kỷ luật lao động - trách nhiệm vật chất; những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; những quy định về lao động nữ và lao động chưa thành niên; về lao động có yếu tố liên quan đến nước ngoài; về bảo hiểm xã hội; về trợ cấp lao động và lương hưu; về tranh chấp lao động; về cán bộ, công chức; các quy định khác liên quan đến lao động; chế độ tiền lương mới (thực hiện từ 10-2004).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013806  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5892