Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Nội dung báo cáo: khái quát về E-Learning, M-Learning và thiết bị di động; thực hiện xây dựng công cụ học tập; triển khai công cụ học tập trên hệ thống.
Báo cáo này gồm những nội dung chính sau: giới thiệu tổng quan, khảo sát và phân tích hệ thống, phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình.
Đề tài này trình bày giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể bổ sung dữ liệu virus cúm ở Việt Nam cho đến mức độ tỉnh thành; đồng thời xây dựng các công cụ hỗ trợ giúp cho việc khai thác thông tin...
Đề tài đề cập đến việc xây dựng mô hình học tập phù hợp với xu hướng hiện tại. Việc học tập kết hợp giữa tryền thống và công nghệ. Những ưu và nhược điểm của việc học tập trực tuyến (online). Những...
Nội dung báo cáo: Nêu thực trạng các phần mềm hiện có; trình bày về ngôn ngữ lập trình visual Basic .NET 2005, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acces và cơ sở lý thuyết kết cấu nhà nhiều tầng và...
Nội dung báo cáo: Nêu thực trạng các phần mềm hiện có; trình bày về ngôn ngữ lập trình visual Basic .NET 2005, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acces và cơ sở lý thuyết kết cấu nhà nhiều tầng và...
Đang xem: 939