Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65H406V
Sách gồm ba phần: Phần những vấn đề ngữ pháp căn bản: hướng dẫn về các âm tiếng Nhật, quy ước đánh vần và trật tự từ; Phần các từ loại: hướng dẫn cách dùng danh từ, đại từ, tiểu từ, động từ, tính từ...
Đang xem: 549