Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401Ch-T
Chương 1: Đại cương về Chiến lược kinh doanh và các yếu tố môi trườgn tác động đến Chiến lược kinh doanh Chương 2: Thiết lập Chiến lược kinh doanh Chương 3: Các Chiến lược kinh doanh trong thực...
Ký hiệu xếp giá: 658.001D211Q2014
Chủ đề: Quản trị học
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: bản chất và khoa học của quản trị, sự phát triển các lý thuyết khoa học quản trị, các yếu tố môi trường tác động đến quản trị, quyết định trong quản trị, hoạch định...
Đang xem: 878