Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 346.597 023 N527Q 2014
Chủ đề: Đấu thầu
Nội dung cuốn sách gồm: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu; Chuẩn bị đấu thầu; Tổ chức đấu thầu; Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu; Kết thúc đấu thầu; Tổ chức các hình thức đấu thầu; Quản lý hoạt...
Đang xem: 396