Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
22 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.076 B152
Sách gồm những bài tập Nguyên lý kế toán, nội dung cụ thể gồm: đối tượng - phương pháp và các nguyên tắc kế toán; báo cáo tài chính; tài khoản và sổ ghi chép; tính giá đối tượng kế toán; chứng từ -...
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141 2006
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán doanh nghiệp; Các sơ đồ kế toán doanh nghiệp chủ yếu; Luật kế toán, hướng dẫn thi hành luật kế toán.
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.2015
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức thực hiện. Sách còn bao gồm các phụ lục: danh mục hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 H250TH
Chủ đề: Luật kinh tế
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật thương mại; Luật cạnh tranh; Luật hợp tác xã; Luật phá sản; Trích bộ luật dân sự; Trích bộ luật tố tụng dân sự;...
Ký hiệu xếp giá: 657.42 K250T
Chủ đề: Kế toán chi phí
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế;...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 K250T 2006
Chủ đề: Kế toán
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 K304T 2011
Chủ đề: Kiểm toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong môi...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 K304T 2007
Chủ đề: Kiểm toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong môi...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 K473 2010
Trình bày tổng quan về kế toán hoạt động. Giới thiệu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, xử lý các phát hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán. Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Chương 1: Đối tượng phương pháp và chức năng của môn kinh tế học chính trị Mác - Lênin Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế Chương 3: Hàng hoá và tiên tệ Chương 4: Sản xuất...

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 769