Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
18 tài liệu được tìm thấy Xem kết quả từ Google
Ký hiệu xếp giá: 657.076B152
Sách gồm những bài tập Nguyên lý kế toán, nội dung cụ thể gồm: đối tượng - phương pháp và các nguyên tắc kế toán; báo cáo tài chính; tài khoản và sổ ghi chép; tính giá đối tượng kế toán; chứng từ - kiểm kê; sổ kế toán - hình thức kế toán; kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.
Ký hiệu xếp giá: 657C5141 2006
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán doanh nghiệp; Các sơ đồ kế toán doanh nghiệp chủ yếu; Luật kế toán, hướng dẫn thi hành luật kế toán.
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.2015
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức thực hiện. Sách còn bao gồm các phụ lục: danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, biểu mẫu báo cáo tài chính, danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán,...
Ký hiệu xếp giá: 343.07H250TH
Chủ đề: Luật kinh tế
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật thương mại; Luật cạnh tranh; Luật hợp tác xã; Luật phá sản; Trích bộ luật dân sự; Trích bộ luật tố tụng dân sự; Luật giao dịch điện tử; Pháp lệnh về trọng tài thương mại.
Ký hiệu xếp giá: 657.42K250T
Chủ đề: Kế toán chi phí
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1K250T 2006
Chủ đề: Kế toán
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ; phân tích biến động chi phí; đánh giá trách nhiệm quản lý; các quyết định về...
Ký hiệu xếp giá: 657.45K304T 2011
Chủ đề: Kiểm toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong môi trường tin học; Hoàn thành kiểm toán; Kiểm toán tiền; Kiểm toán nợ phải thu khách hàng; Kiểm toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.45K304T 2007
Chủ đề: Kiểm toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong môi trường tin học; Hoàn thành kiểm toán; Kiểm toán tiền; Kiểm toán nợ phải thu khách hàng; Kiểm toán...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 1: Đối tượng phương pháp và chức năng của môn kinh tế học chính trị Mác - Lênin Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế Chương 3: Hàng hoá và tiên tệ Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư và tiền công dưới CNTB Chương 5: Tích luỹ tư bản tuần hoàn và chu chuyển của tư...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 10: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chương 11: Quan hệ sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ Quá độ lên CNXH ở Việtt Nam Chương 12: CNH , HĐH trong thời kỳ qúa độ lên CNXH ở Vuệt Nam Chương 13: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Chương...

Trước

01

02

Sau