Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
37 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7TK
Mục lục 1. Lời khai mạc hội nghị 2. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ 3. Phát biểu của Đồng Chí Nguyễn Văn Linh cố vấn ban chấp hành trung ương Đảng
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 1 giới thiệu các văn kiện thời kỳ hoạt động của các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1924 đến 1930 và một số văn kiện liên quan trực tiếp đến các tổ chức cách mạng và cộng sản ở...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 2 năm 1930, phản ánh sự ra đời và hoạt động của Đảng trong cao trào cách mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 10 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW, Xứ uỷ, Các Khu uỷ. Thư , Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tài liệu của Xứ uỷ, Các Khu...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 11 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1950- năm cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiến công và phản công. Tập này gồm 83 văn kiện.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 12 bao gồm hai nội dung chính sau: - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II , Văn kiện Hội nghị BCH TW lần I và lần II , các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri của BCH TW Đảng và lời kêu gọi...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 13 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1952, có 80 tài liệu gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW ; Trung ương Cục, Các Khu uỷ Thư , Bài nói...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 14 bao gồm hai nội dung chính sau: Các văn kiện của TW Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Quân uỷTW , TW Cục Miền Nam và các Liên khu uỷ,khu uỷ.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị TW lần thứ 6...

Trước

01

02

03

04

Sau

Đang xem: 1024