Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 614.4 Đ115Đ
Chủ đề: Bệnh học
Nội dugn sách gồm có: đại cương về dịch tễ học của nhiễm trùng bệnh viện, các phương pháp nghiên cứu trong nhiễm trùng bệnh viện, cơ cấu và vai trò của vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện.
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Qu-T
Chương I: Tổng quan, các quan điểm về chính sách công và những định chế kiến nghị trình lên oecd Chương III: Đảm bảo sự thích nghi của các hình thức quản trị công ty
Đang xem: 1783