Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.50076 D182B
Giới thiệu nội dung cơ bản về quản trị vận hành hiện đại như: dự báo, hoạch định công xuất sản xuất và dịch vụ; bố trí mặt bằng sản xuất, dịch vụ; hoạch định tổng hợp; quản trị tồn kho; hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-N
Chương 1: Thu thập và phân tích dữ liệu Chương 2: Chi phí và hiệu quả Chương 3: Kiểm tra chất lượng bằng thống kê Chương 4: Lấy mẫu chấp nhận Chương 5: Chất lượng thiết kế Chương 6: Đúng lúc Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-N
Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp;...
Ký hiệu xếp giá: 658.507 6 Qu-N
Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp; Chương 7: Bố trí...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 D182B
Sách trình bày tổng quan về quản trị vận hành; dự báo; thiết kế sản phẩm, dịch vụ và quá trình vận hành; hoạch định công suất sản xuất và dịch vụ; định vị công ty; bố chí mặt bằng sản xuất và kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Ti-T
Chủ đề: Quản lý dự án
Chương 1: Khái niệm tổng quát Chương 2: Các hệ thống và cách dùng Chương 3: Lãi suất danh nghĩa và thực Chương 4: Hiện giá Chương 5: Giá trị hàng năm đều nhau.. Chương 6: Suất thu hồi tính cho một dự...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Đ-Tr
Chủ đề: Quản lý dự án
Chương 1: Khái niệm tổng quát Chương 2: Các hệ thống và cách dùng Chương 3: Lãi suất danh nghĩa và thực Chương 4: Hiện giá Chương 5: Giá trị hàng năm đều nhau.. Chương 6: Suất thu hồi tính cho một dự...
Đang xem: 499