Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
21 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657Đ455TH
Chủ đề: Kế toán
Sách trình bày những vấn đề sau: tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước; kế toán vật liệu...
Ký hiệu xếp giá: 657.610 71Đ455TH
Kế toán hành chính sự nghiệp là một trong ba môn học thuộc hệ thống kế toán quốc gia, có chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị hành...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1Đ455T 2010
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị với những nội dung như phân tích quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, định giá bán......
Ký hiệu xếp giá: 657.45Đ455TH
Chủ đề: Kiểm toán
Cuốn sách này gồm có: tổng quan về kiểm toán; đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán; hệ thống các phương pháp kiểm toán; trình tự các bước kiểm toán.
Ký hiệu xếp giá: 337.071Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế; đầu tư quốc tế; cán cân thị trường và thị trường tiền tệ quốc tế; liên kết và hội...
Ký hiệu xếp giá: 339.071Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: khái quát về kinh tế học và kinh tế vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khóa; tiền tệ và chính sách tiền tệ; tổng cung và...
Ký hiệu xếp giá: 338.5071Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Tổng quan về kinh tế học; cung và cầu; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp; cạnh tranh và độc quyền; thị trường yếu...
Ký hiệu xếp giá: 658.404Đ455TH
cuốn sách trình bày: một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư; trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư; nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư; nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 657.071Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán; phương pháp tính giá và kế...
Ký hiệu xếp giá: 332.071Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; tài chính trung gian; tài chính quốc tế; thị trường tài chính; cân đối tài...

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 1090