Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2016
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày những vấn đề cơ bản về các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học. Tìm hiểu các trường phái cấu trúc luận cổ điển như: Trường phái miêu tả Mĩ, ngữ vị học, cấu trúc - chức năng luận, ngữ pháp tạo...
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2006
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày những vấn đề đại cương về ngữ pháp; Các trường phái cấu trúc luận cổ điển; Ngữ pháp tạo sinh; Ngữ pháp chức năng và các quan hệ chức năng.
Ký hiệu xếp giá: 410 D6311d 2012
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Khái quát về ngữ dụng học và nghiên cứu các vấn đề về chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2009
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày khái quát về ngữ dụng học, chiếu vật và chỉ xuất, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Đang xem: 975