Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho_H
Chương 1: Sự điện li Chương 2: Nitơ - Phot pho Chương 3: Đại cương hoá học hữu cơ Chương 4: Hiđrocacbon No Chương 5: Hidrocacbon không No Chương 6: Hidrocacbon thơm Chương 7: Nguồn Hidrocacbon trong...
Ký hiệu xếp giá: 540.03 Tu-D
Chủ đề: Hóa học; Từ điển
Cuốn từ điển gồm khoảng 1500 mục từ là tên các chất và khái niệm hóa học, những vật liệu và khái niệm, hiện tượng thường gặp gắn với hóa học.
Đang xem: 548