Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu Chương 2: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Bài toán vị trí Chương 4: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp -...
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu Chương 2: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Bài toán vị trí Chương 4: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp -...
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 15: Giảm chấn cho hệ giao động xoắn có nhiều bậc tự do Chương 16: Cân bằng trục mềm Chương 17: Cách rung Chương 18: Rô- Bôt Phụ lục : CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN NGUYÊN LÝ MÁY
Ký hiệu xếp giá: 621.801Đ312GI
Chủ đề: Nguyên lý máy
Giáo trình trình bày những nội dung sau: cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - bài tính vận tốc và bài tính gia tốc, phân tích lực cơ cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.801Đ312GI
Chủ đề: Nguyên lý máy
Giáo trình trình bày những nội dung sau: giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cách rung, rô bốt, các chương trình giải một số bài tính nguyên lý máy.
Ký hiệu xếp giá: 621.802 85Ưn-M
Phần 1: CÁC BÀI TÍNH THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, khái niệm, điều kiện quay toàn vòng Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp bằng phương...
Đang xem: 1182