Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.1Đ312PH
Sách gồm những nội dung chính sau: Tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững - phát triển nông thôn bền vững, tăng trưởng và phát triển nông nghiệp, nghèo ở nông thôn; các yếu tố tác động đến...
Ký hiệu xếp giá: 657.0721D584
Chủ đề: Kế toán; Kiểm toán
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu kế toán – kiểm toán, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính, ứng dụng mô hình...
Ký hiệu xếp giá: 650.072D584n 2019
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế; kiểm định giả thuyết nghiên cứu; kiểm định phi tham số; ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính; ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic; mô...
Ký hiệu xếp giá: 519.5T486k 2018
Giới thiệu tổng quát về thống kê, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ, mô tả thống kê, ước lượng, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, kiểm định phi tham...
Đang xem: 1163