Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.1 Đ312PH
Sách gồm những nội dung chính sau: Tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững - phát triển nông thôn bền vững, tăng trưởng và phát triển nông nghiệp, nghèo ở nông thôn; các yếu tố tác động đến...
Ký hiệu xếp giá: 657.0721 D584
Chủ đề: Kế toán; Kiểm toán
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu kế toán – kiểm toán, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính, ứng dụng mô hình...
Đang xem: 2490