Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
13 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Tập này giới thiệu các loại Form, hình dạng Form, các thuộc tính, phương thức và thuộc tính Form, các loại điều khiển thường dùng, điều khiển đặc biệt, điều khiển xây dựng Menu, điều khiển do người...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Tập 5 quyển 2 trình bày những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan các điều khiển trình chủ đặc biệt, dạng mẫu, kiểm tra dữ liệu nhập và đối tượng Page, đối tượng Request, Response,...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Tập 5 quyển 3 trình bày những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến điều khiển và đối tượng mới trong ASP.Net 2.0 dùng để kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Access, Xml và...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Quyển này cung cấp những kiến thức về tác nghiệp hoàn chỉnh của ngành kinh doanh tuyển dụng nhân sự trực tuyến và cách áp dụng những kỹ thuật ASP.NET 2.0 với cơ sở dữ liệu SQL Server trong ứng dụng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Quyển này cung cấp những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ quản lý tin tuyển dụng trực tuyến và gói dịch vụ mà nhà tuyển dụng phải trả chi phí khi sử dụng chức năng của Web site; bằng cách này bạn có...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Giáo trình này giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 2005, Visual Studio.Net 2005, các loại ứng dụng dùng C#, các loại dự án, cấu trúc và cơ chế biên dịch, thực thi của chương tình, khai báo chú giải...
Ký hiệu xếp giá: 005.74Hu-Đ
Mục lục Chương I: Giới thiệu case studay Chương II: Cơ bản về UML Chương III: Use case Chương IV: Biểu đồ lớp, lớp và mối kết hợp Chương V: Biểu đồ lớp tập, hợp thành và tổng quát hóa Chương VI: Biểu...
Ký hiệu xếp giá: 005.74NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Cơ sở dữ liệu (CSDL) và người dùng CSDL; kiến trúc và các khái niệm hệ CSDL; sử dụng mô hình thực thể quan hệ để lập mô hình dữ liệu; thực thể - mối...
Ký hiệu xếp giá: 005.74NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Ánh xạ ER và EER vào quan hệ các ngôn ngữ quan hệ khác; những ví dụ về các hệ quản trị CSDL quan hệ Oracle và Microsoft Access; các khái niệm về CSDL...
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527NG
Tập sách này trình bày những vấn đề sau: Các khái niệm về PL/SQL; các quy tắc cơ bản về lập trình PL/SQL; SQL trong PL/SQL; điều khiển có điều kiện - phát biểu IF, phát biểu CASE; xử lý lỗi và những...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1448