Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 410.1 NG527TH
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Cuốn sách này trình bày: bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 15 Ng-V
Chương 1: Dẫn luận Chương 2: Âm tiết Chương 3: Thanh điệu Chương 4: Âm đầu Chương 5: Âm đệm Chương 6: Âm chính Chương 7: Âm cuối Chương 8: Chữ viết
Đang xem: 566