Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.707 1GI_108TR
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý môi trường trong xây dựng; ô nhiễm môi...
Ký hiệu xếp giá: 628.44Qu-R
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị Chương 3: Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chỗ chất thải rắn từ nhà ở Chương 4: Thu gom, tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị...
Đang xem: 1402