Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3D182h 2021
Trình bày một số kiến thức cơ bản về lập báo cáo tài chính hợp nhất trong các trường hợp cụ thể: Các bút toán cơ bản; mua công ty con; giao dịch với cổ đông không kiểm soát; bán công ty con; công ty...
Đang xem: 702