Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.74S5824
Brief contents: relational databases; database design; object-based databases and XML; data storage and querying; transaction management; data mining and information retrieval; system architecture;...
Ký hiệu xếp giá: 005.43S5821
Brief contents: overview; process management; process coordination; memory management; storage management; protection and security; distributed systems; special purpose systems; case studies.
Đang xem: 1262