Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15S529
Focused on real-life decision making in an international context, this text demystifies and simplifies multinational financial management in a clear, conceptual framework. The approach is to treat...
Ký hiệu xếp giá: 658.150 1Qu-T
Phần 1: Môi trường quản trị tài chính quốc tế; Phần 2: Quản trị rủi ro ngoại hối; Phần 3: Quản trị vốn lưu động của công ty đa quốc gia; Phần 4: Phân tích đầu tư nước ngoài; Phần 5: Tài trợ nước...
Đang xem: 970