Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.7 F715t
Chủ đề: Drug receptors
Providing an introduction to the study of drug receptors, the Textbook of receptor pharmacology discusses quantitative descriptions of functional studies with agonists and antagonists; quantitative...
Đang xem: 2223