Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 H4174h
Table of contents: overview of the hotel industry; the guest service; the hotel general manager; general managers are leaders; human resources; accounting; revenue management; sales and marketing;...
Đang xem: 1665