Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.076H151t
Brief contents: PART I: NEWTON IS LAWS: Concepts of motion; Kinematics: The mathematics of motion; Vectors and coordinate systems; Force and motion; Dynamic: Motion along a line, Motion in a plane,...
Ký hiệu xếp giá: 530.076Ha-A
Brief contents PART I NEWTON IS LAWS Chapter 1 Concepts of motion Chapter 2 Kinematics: The mathematics of motion Chapter 3 Vectors and coordinate systems Chapter 4 Force and motion Chapter 5 Dynamic...
Ký hiệu xếp giá: 530.076Ha-A
Brief contents PART I NEWTON IS LAWS Chapter 1 Concepts of motion Chapter 2 Kinematics: The mathematics of motion Chapter 3 Vectors and coordinate systems Chapter 4 Force and motion Chapter 5 Dynamic...
Đang xem: 664