Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: speaking section; Cambridge English: advance; exam guide; practice test; audio scripts & answer key. Including CAE exam tasks for the 4 papers of the 2015 CAE exam: reading & use of...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: Cambrigge English key (KET) exam guide; 10 key practice test; audio scripts & answer key. Including key exam guide analysing all the different exam tasks of the key English test with...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: speaking section; 10 practice test for reading, writing and listening; audio scripts & answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: speaking section; 8 practice test for reading, writing and listening; audio scripts & answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: Toeic Format; 10 pratice tests; Toeic Vocabulary Exercises; Answer Key and Audio Scripts.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: speaking section; FCE exam guide; 10 practice test; audio scripts & answer key. Including FCE exam tasks for the 4 papers of the FCE exam: reading & use of English, writing, listening &...
Đang xem: 1186