Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 537.62 G743l 1992
This book provides a review of the physical properties of quasi-one-dimensional molecular materials, such as ionradical salts, charge transfer complexes and conducting polymers. chapter 1 introduces...
Đang xem: 1256