Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.812 B8864P
Cuốn sách này trình bày và giải thích các vấn đề từ việc thu thập thông tin để bạn và cả nhóm có thể hiểu được khách hàng cho đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ; cùng với 101 gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 B8864P
Cuốn sách này cung cấp cho bạn những điều cần biết để quản lý thành công bất kỳ dự án nào. Cuốn sách giải thích mọi khía cạnh trong hoạt động quản lý dự án chuyên nghiệp - từ việc khởi động dự án...
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 B8864S
Cuốn sách này giải thích các khía cạnh quan trọng tromg quá trình phát triển và khai thác chiến lược - từ việc nghiên cứu và thu thập những thông tin cơ sở đên việc đánh giá và điều chỉnh thích nghi....
Đang xem: 5285