Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.4O_81
Including 5 sections: communication, around town, on the move, in your free time; 7 appendix: how should I read, practical reading study tips, reading specific text types, understanding short forms...
Ký hiệu xếp giá: 428.4O-81
Sách giúp bạn phát triển kỹ năng đọc một cách hiệu quả nhất bằng cách cung cấp phương pháp thực hành thông qua 4 nội dung chính của bài đọc: dọc nhanh để nắm bắt ý chính, đọc nhanh những nội dung cụ...
Ký hiệu xếp giá: 428.4O_81
This book provides practice reading the kinds of texts that business people come into contact with at work every day, using authentic examples from real business situations. It is aimed particularly...
Ký hiệu xếp giá: 428.3S363
Contents: Twenty 4-page units cover the key areas, such as Networking and Small Talk, Telephoning, Telephone and Video Conferencing, Presentations and Interviews. Each unit contains: Exercises...
Đang xem: 967