Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076E2432d
This book includes: Gerunds and infinitives; Auxiliary verbs; Subject-verbs; Subject-verbs agreement; Verb form and tenses; participial forms; Comparatives and superlatives; Negation; Pronouns and...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384S 2007
This book includes: Grammar practice; Listening & reading Practice; Practice Test; Support.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384T 2007
Target TOEIC Second Edition is designed to provide thorough and realistic preparation for the TOEIC test through authentic test practice. In order to ensure that students are getting authentic test...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Đang xem: 1070