Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 651.7G9844e
This book is designed to enlighten business owners, managers, supervisors, and employees about the barriers of effective communication in the workplace, what causes them, and how they can be...
Đang xem: 514