Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.6R827
THIS BOOK INCLUDES: PART I: TOURING SOFTIMAGE: Exploring the softimage interface; getting started - Moving in space; Producing your first softimage animation; Advanced interface concepts; Animation...
Đang xem: 390