Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.922072F543T
Trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT) là các chương trình trợ cấp tiền mặt, thường là trợ cấp cho các hộ nghèo, với điều kiện họ phải đầu tư phát triển vốn con người cho con cái mình theo yêu cầu được...
Đang xem: 1213