Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.11 Q11r 1989
This book contains 7 chapters: introduction; derivation of special relativity; digression into tensor theory; the four-vector formulation of special relativity; applications of special relativity;...
Đang xem: 2127