Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.37 P151
Contents: introduction to computer vision and the Raspberry Pi, preparing the Raspberry Pi for computer vision, introduction to python programming, getting started with computer vision, basics of...
Đang xem: 796