Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.632B9321B
Nội dung sách gồm 3 phần: phần một là ôn tập lý thuyết và bài tập: giá trị của đồng tiền theo thời giá, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, định giá trái phiếu, phân tích công ty niêm yết,...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 071B510K
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan thị trường chứng khoán; công ty cổ phần; hàng hóa của thị trường chứng khoán; phát hành chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng...
Ký hiệu xếp giá: 332.62B510K
Nội dung cuốn sách gồm có: kiến thức nền tảng phân tích đầu tư chứng khoán, phân tích cổ phiếu, phân tích trái phiếu, phân tích chứng khoán phái sinh, xây dựng và quản lý dnah mục đầu tư.
Ký hiệu xếp giá: 332.632B510K
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giá trị của đồng tiền theo thời gian; Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; Phân tích chứng khoán; Phân tích lựa chọn trái phiếu; Phân tích lựa...
Ký hiệu xếp giá: 332.632B510K
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán, phát hành chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, công ty...
Ký hiệu xếp giá: 332B9321T2014
Cuốn sách trình bày các nội dung: căn bản về thị trường tài chính, thị trường vốn hay thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính phái sinh, các tổ chức và hệ thống liên quan...
Ký hiệu xếp giá: 332B510K
Chủ đề: Tài chính
Cuốn sách trình bày các nội dung: căn bản về thị trường tài chính, thị trường vốn hay thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ và TT tài chính phái sinh, các tổ chức và hệ thống liên quan đến thị...
Đang xem: 650