Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.028B510M
Nội dung cuốn sách gồm 7 phần: tổng quan về giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát thi công và nghiệm thu nền và móng công trình, giám sát thi công và nghiệm thu kết cấu thép và kết cấu kim...
Ký hiệu xếp giá: 690.029B510M
Nội dung chính của sách gồm có: công nghiệp xây dựng và tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng, một số vấn đề quản lý nhà nuwowcsveef đầu tư xây dựng, cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế và...
Ký hiệu xếp giá: 690.028B510M
Nội dung của quyển sách bao gồm: Giới thiệu về Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng; Chỉ huy trưởng công trường đối với việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình;...
Đang xem: 1560