Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434.2
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 3 trình bày: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; kế toán thuế; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285H561D
Nội dung cuốn sách gồm có: sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên excel, thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên excel theo hình thức "nhật ký sổ cái"...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 71Gi-108TR
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Tổng quan về kế toán tài chính; Kế toán tiền và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn...
Ký hiệu xếp giá: 657.867B-Du
Mục lục Chương I: Tổ chức công tác kế toán và nội bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước CHương III: Kế toán hàng tồn kho- nguyên vật liệu và...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657Ly-T
Chủ đề: Kế toán
Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản của kế toán Chương 2: Đối tượng - Nhiệm vụ và phương pháp kế toán Chương 3: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 4: Tài khoản và ghi...
Đang xem: 1193