Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
20 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.59707C1721 1
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Quy định pháp luật mới về tài chính doanh nghiệp; quy định pháp luật mới về thuế - hải quan, về xây dựng, về đất đai.
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.2008
Chủ đề: Kế toán
Nội dung sách gồm: quy định chung; danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán; danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo...
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.1.2015
Chủ đề: Kế toán
Quyển sách này trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và...
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.1
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày nội dung hệ thống tài khoản kế toán: quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.2.2015
Chủ đề: Kế toán
Quyển sách này giới thiệu và hướng dẫn lập cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư...
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.2
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm và giữa niên độ, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán, sơ đồ kế toán và các hoạt động kinh tế chủ yếu
Ký hiệu xếp giá: 657.61CH250Đ
Cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các nội dung chính sau: Hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, các sơ đồ kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 343.597056D182
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Danh mục - thuế suất thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu; biểu thuế xuất khẩu; danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng...
Ký hiệu xếp giá: 657H4321 2005
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam; hệ thống kế toán doanh nghiệp; chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; chế độ xử phạt vi...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 977